சொட்டு நீர் இடைவெளிக்கான மானிய தொகை கணக்கீடு (Subsidy Amount Calculation For Drip Spacing)